Cuireadh do Dhaoine Òga ann an Alba pàirt a ghabhail ann an Rannsachadh Mheadhanan

Tha Pannal Rannsachaidh Amhairc agus Èisteachd na Gàidhlig a’ sireadh dhaoine òga aois 16-24 bho air feadh Alba gus ceisteachain a lìonadh mu phrògraman agus seirbheisean telebhisein.

Tha na ceisteachain seachdaineil luath agus furasta an lìonadh agus gheibh thu duais de eàrlasan Amazon, no faodaidh tu na duaisean agad a thoirt do charthannas. Ma tha thu nad bhall de bhuidheann coimhearsnachd (cluba spòrs, mar eisimpleir), iarr air do bhuidheann pàirt a ghabhail agus thèid agaibh air suas ri £1200 a chosnadh gach bliadhna.

Faodaidh tu na ceisteachain a’ lìonadh a-steach air-loidhne an-asgaidh.

Tha an rannsachadh air a dhèanamh le TRP Research às leth MG Alba.

Soidhnig suas aig www.surveypraeg.com no cuir fios gu Ann 07985583736

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

A Shout Out to Young People in Scotland to be part of Media Research

Survey PRAEG is looking for young people aged 16-24 from across Scotland to complete questionnaires about television programmes and services.

The weekly questionnaires are easy and quick to complete and you will be rewarded with Amazon vouchers, or you can donate your rewards to charity. If you are a member of a community group (e.g. a sports club) ask your group to get involved and your group can enjoy funds of up to £1200 a year for taking part.

You can complete the questionnaires for free online.

The research is conducted by TRP Research on behalf of MG Alba.

Join online at www.surveypraeg.com or contact Ann 07985583736

Get rewarded for sharing your opinion about Gaelic media in Scotland.