Ath-sgrùdadh Survey PRAEG 2021

Ann an 2021, chuidich buill Survey PRAEG na buidhnean coimhearsnachd aca gu £7,252 a thogail! Abair oidhirp còmhla ann am bliadhna eile far an robh gnìomhachdan le daoine a’ frithealadh air an cuibhreachadh, ach chan eil e air stad a chur air daoine bho bhith a’ com-pàirteachadh an spiorad coimhearsnachd ann an dòighean eile. Cuideachd, thug buill gu fialaidh seachad £822 de an duaisean gu carthannasan ainmichte, a’ cuideachadh an oidhirpean gu buannachd dhaoine eile. Ann an 2021 phàigh Survey PRAEG a-mach £10,938 de eàrlasan bùtha dìreach mar thoradh air a bhith a’ roinn ur beachdan air na meadhanan a tha rim faotainn agaibh.

Tha sinn a-nis a’ coimhead air adhart ri 2022 agus gach nì a tha ro Survey PRAEG agus a bhuill, tapadh leibh airson a bhith nur pàirt dheth!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Survey PRAEG 2021 In Review

In 2021 our Survey PRAEG members helped their community groups raise £7,252! What a great collective effort during another year where in person activities were reduced, it hasn’t stopped people from lending their community spirit in other ways. Members also generously donated £822 of their rewards to nominated charities helping their efforts benefit others. In 2021 Survey PRAEG paid out a whopping £10,938 of shopping vouchers simply for sharing your viewing and thoughts on the media available to you.

We can’t wait for 2022 and what it holds for Survey PRAEG and its members, thank you for being a part of it!

Get rewarded for sharing your opinion about Gaelic media in Scotland.