Buannaiche Crannchur Duaise an t-Samhraidh 2022

A-nis, on a tha an samhradh seachad, tha an t-àm ann duais a bhuileachadh air buannaiche crannchur Samhraidh 2022 aig Survey PRAEG.

Mealadh naidheachd air Cathy à Glaschu, buannaiche eàrlas Amazon fiach £100 – tha sinn an dòchas gun còrd e riut a bhith ga chaitheamh.

Taing mhòr do ar buill uile a ghabh pàirt, agus cumaidh sùil a-mach airson an ath fhear!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Summer Prize Draw 2022 Winner

Now that summer is over, it’s time to reward our lucky winner of the Survey PRAEG Summer 2022 prize draw.

Congratulations to Cathy from Glasgow, the winner of the £100 Amazon voucher – we hope you enjoy spending it.

Thank you to all our members for taking part, and keep your eyes peeled for the next one!

Get rewarded for sharing your opinion about Gaelic media in Scotland.