A cumail ur fiosrachadh sàbhailte

laptop on a desk

Tha Survey PRAEG a toirt deagh aire air fiosrachadh ar luchd-pannail a chumail sàbhailte. Tha sinn air an Fhios Dìomhaireachd ùrachadh airson cumail ri riaghailtean ùra GDPR.

Tha am Fios Dìomhaireachd seo ag innse dè a tha sinn a’ dèanamh leis an fhiosrachadh a tha sinn a a’ cruinneachadh mur deidhinn agus dè na còraichean a th’ agaibhh mun cuairt air an seo. 

Bheir sibh cuideachd an aire thairis air an ath sheachdain no dhà gum bi ceist a bharrachd anns an t-suirbhidh a’ faighneachd a bheil sibh ag aontachadh ris na cumhachan ùra seo. 

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram