Duaisean an Earraich

Tha an t-àm sònraichte sin den bhliadhna air tighinn mu dheireadh thall. Chan e a-mhàin ’s gu bheil an samhradh gus a bhith againn ach tha sinn a dol a phàigheadh nan creideasan a tha sibhse air a chosnadh thairis air na trì mìosan a chaidh seachad. 

Tha sinn toilichte innse dhuibh gu bheil sibhse, thairis air na trì mìosan a chaidh seachad air 4,028 suirbhidh a lìonadh dhuinn. Bhuapa sin, tha sinn air £202 a thoirt seachad dha carthannas, nam measg Age Scotland, Cancer Research agus an SSPCA.

Thug sinn cuideachd seachad £1,341 dha iomadach buidheann coimhearsnachd. B’ iadsan còisirean, còmhlain pìoba, clubaichean iomain agus iomadach fear eile anns gach oisean den dùthaich. Ma tha buidheann agaibhse a bhiodh airson pàirt a ghabhail anns an sgeama a tha seo, cliog an seo airson am barrachd fiosrachaidh.

Mu dheireadh, phàigh sinn cuideachd £2,485 ann an eàrlas-bùtha do fheadhainn gu math fortanach agus tha sinn an dòchas gus cosg sibh air rudan snog e! 

Cumaibh suas an deagh obair!