Àm nan duaisean

Tha sinn air tighinn chun an ama shònraichte sin nuair a tha sinn a’ pàigheadh a-mach na choisinn sibh agus nach sibh a tha air dèanamh math!

Leis na suirbhidhean uile a rinn sibh thàinig againn air £192 a thoirt do chathrannas.

Choisinn feadhainn £1185 airson diofar bhuidhnean coimhearsnachd air feadh Alba agus fhuair cuid eile fiach £2305 de eàrlasan-bùtha.

Tapadh leibh airson cumail a’ dol leis na suirbhidhean againn.

Ma tha sibh airson eàrlas-bùtha fhaighinn, airgead a thoirt do chathrannas no airgead a thogail airson buidhean coimhearsnachd thigibh tron cheangal seo

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram