Bi nad dheagh charaid!

Friend giving a hand to a friend

Molaibh caraid dha Survey PRAEG agus gheibh an dithis agaibh eàrlas bùtha as fhiach £5.

Cha ruig sibh a leas ach post-d a chur gu praeg@surveypraeg.com le ainm agus seòladh ur caraid. Cho luath ’s a nì iad a’ chiad suirbhidh aca gheibh an dithis agaibh £5 ann an eàrlas bùtha A BHARRACHD air a’ chreideas £1 as àbhaist dhuibh fhaighinn.

Cha b’ urrainn dha a bhith na b’ fhasa!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram