Buannaichean Crannchur Duaise Samhraidh 2023

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ cluinntinn mu dè bha thu a’ coimhead agus ag èisteachd as t-samhradh – taing do gach neach a ghabh pàirt nar crannchur duaise samhraidh 10 seachdainean againn! Tha sinn deiseil airson na buannaichean ainmeachadh.

Iseabail às a’ Ghàidhealtachd
John à Lannraig a Tuath
Pamela às a’ Ghàidhealtachd
Sìne à Glaschu
Megan à Inbhir Nis
Críostóir à Glaschu
Iona às a’ Ghàidhealtachd
Michael às a’ Ghàidhealtachd
Cairistiona às a’ Ghàidhealtachd
Mechthild às a’ Ghàidhealtachd

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh a bhith a’ cosg ur n-eàrlasan tron t-samhradh!

Coimhead a-mach airson tuilleadh chrannchuran duaise aig Survey PRAEG a’ tighinn ann an 2023.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig