Crannchur a Mhàrt

Chuir sinne a-mach suirbhidh bho chionn ghoirid airson dèanamh cìnnteach gun robh am fiosrachadh a bh’againn mur deidhinn ceart.

Tha sinn daonan airson dèanamh cìnnteach gu bheil dealbh cheart againn de luchd labhairt na Gàidhlig ann an Alba, agus mar as àbhaist cha bhi am fiosrachadh agus na freagairtean a bheir sibh dhuinn air an cleachdadh ach airson na pròiseict seo, thèid an cumail prìobhaideach agus tèarainte.

Mar phàirt den obair a bha seo, rinn sinn crannchur. Tha sinn toilichte innse dhuibh gur e Margaret à Inbhir Nis a bhuannaich an duais. Fhuair i eàrlas buithe fioch £50. Meal do naidheachd, a’ Mhargaret, tha sinn an dòchas gun ceannaich sibh rudeigin math leis.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram