Freagairtean PRAEG

Bha sinn airson innse dhuibh gu bheil sinne aig PRAEG HQ gu math fada nur comain airson an ùine a chur seachad gus pàirt a ghabhail anns an rannsachadh againn mu na meadhanan Gàidhlig. Tha ur beachdan cudromach dhuinn agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn bhuaibh.

Tha ur beachdan uabhasach feumail dhuinn. Tha an rannsachadh seo cuideachd a’ toirt dealbh shoilleir do MG ALBA gus a thuigsinn dè tha a dhìth air an luchd-amhairc aca.

Tapadh leibhse airson a bhith a’ gabhail pàirt, tha sinn an dòchas gu bheil na duaisean agaibh a’ còrdadh ribh agus feuch gun cùm sibh suas an deagh obair!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig