Dè th’ ann an Survey PRAEG?

  • Suirbhidh seachdaineach mu na meadhanan Gàidhlig
  • Fosgailte do luchd labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ann an Alba
  • Coisinn eàrlais bùtha no tog airgead dhan choimhearsnachd no do charthannas
  • Gabh pàirt ann am farpaisean le duaisean brèagha à Alba
  • PRAEG = Pannal Rannsachaidh Amhairc & Èisteachd na Gàidhlig
  • Air a ruith le TRP Research às leth MG ALBA

A bheil sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh?

Cuiribh thugainn post-d

praeg@surveypraeg.com