Duaisean!

Ceitheir tursan sa bhliadhna, tha sinne aig Survey PRAEG a’ gabhail mòr-thoileachas à bhith a’ toirt dhuaisean seachad dhaibhsan a bhios a’ dèanamh shuirbhidhean dhuinn thairis air na trì mìosan a chaidh seachad.

Tha sinn toilichte innse dhuibh gu bheil sibhse, thairis air na trì mìosan a chaidh seachad air 3,718 suirbhidh a lìonadh dhuinn. Continue reading “Duaisean!”