Ath-sgrùdadh 2023

Tha an t-àm ann a dhol thairis air cùisean na bliadhna an-uiridh agus taing a thoirt do ar buill iongantach ann an Suirbhidh PRAEG airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ur beachdan a roinn leinn. Tha sibh air cuideachadh le TBh, rèidio, agus meadhanan air-loidhne ann an Alba a chumadh mu choinneamh an ama ri teachd.

Tha measgachadh de dh’oidhirpean bhon dà chuid, ar buill fad-amail agus ar buill ùra ann an Suirbhidh PRAEG, a’ ciallachadh gun do bhuilich sinn sùim mìorbhaileach luach £9,934 de dh’eàrlasan bùtha ann an 2023. Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh a bhith gan cosg!

Taing do ghnìomhachd ar buill, tha £578 air a thoirt do ar carthannasan ainmichte gus daoine eile ann an Alba agus an RA a chuideachadh: Age Scotland, Scottish SPCA agus Cancer Research UK. Ma bhios tu airson do sheòrsa duaise atharrachadh gu tabhartas carthannais, cuir post-d chun na sgioba againn aig praeg@surveypraeg.com.

Na dìochuimhnicheadh sinn mu ar sgeama togail-airgid coimhearsnachd. Ann an 2023, thog buill iomlan de £6,667 do bhuidhnean coimhearsnachd gnìomhach air feadh Alba – ’s math a rinn sibh uile a thog airgead do ur buidheann coimhearsnachd ionadail, comann, no buidheann spòrs sa bhliadhna a dh’fhalbh! A bheil thu fhèin no a bheil cuideigin a dh’aithnicheas tu mar phàirt de bhuidheann coimhearsnachd? Am bu thoigh leat beagan airgid a bharrachd a thogail don bhuidheann agad aig an taigh? Cuir post-d gu praeg@surveypraeg.com airson fiosrachadh mu dheidhinn mar a dh’fhaodadh Suirbhidh PRAEG do chuideachadh le d’ oidhirpean.

Bha bliadhna dhripeil againn de chrannchuran duaise, ag ainmeachadh mòran a bharrachd de bhuannaichean. Am measg nan duaisean bha Àmhainn Ooni Pizza, eàrlasan bùtha, agus cairt tiodhlaic Scotland Loves Local. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri duaisean a thoirt do mhòran a bharrachd agaibh ann an 2024. Cuimhnich air ar leantainn air ar n-ùrlaran mheadhanan sòisealta gus cumail suas ri naidheachdan mu ar crannchuran duaise ùra (@surveypraeg).

Taing do ar buill uile airson ar suirbhidhean a lìonadh agus ar cuideachadh le ar rannsachadh ann an 2023, tha sinn a’ cur meas mòr air gach aon fhreagairt – seo gu 2024!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

2023 review

It’s time to round-up the year past and thank all our amazing Survey PRAEG members for completing surveys and sharing your opinions. You’ve helped shape the future of TV, radio, and online media in Scotland.

A combination of efforts from both our long-standing and new members of Survey PRAEG, meant we awarded an overwhelming £9,934 worth of Amazon vouchers in 2023. We hope you all enjoyed spending them!

Thanks to the activity of our members, £578 has been generously donated to our nominated charities to help others in Scotland and the UK: Age Scotland, Scottish SPCA and Cancer Research UK. If you wish to change your reward type to a charity donation, email our team at praeg@surveypraeg.com.

Let’s not forget about our community fundraising scheme. In 2023 members raised a total of £6,667 for active community groups around Scotland – well done to everyone who raised money for their local community, society, or sports group last year! Are you, or someone else you know, part of a community group? Would you like to raise some extra money for your group from home? Email praeg@surveypraeg.com for information about how Survey PRAEG could help with your efforts.

We had a busy year of prize draws, announcing lots more winners. Prizes included an Ooni Pizza Oven, Amazon vouchers, and a Scotland Loves Local gift card. We look forward to rewarding more of you in 2024. Remember to follow us on our social media platforms to keep up with news about our new prize draws (@surveypraeg).

Thank you to all our members for completing our surveys and helping us with our research in 2023, we really do appreciate every single answer – here’s to 2024!

Get rewarded for sharing your opinion about Gaelic media in Scotland.