Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist (08/2020)

Mar thoradh air an t-suidheachadh le Covid-19  cho-dhùin sinn sguir a chur a-mach suirbhidhean tron phost.

Bha cuid dhe na buill againn a tha an sàs ann an Survey PRAEG tron phost air a bhith a’ gabhail pàirt leis an rannsachadh againn air am fòn, agus tha cuid eile air a bhith a’ faighinn nan suirbhidhean air  post-d, no a’ gabhail fois bhuapa gus an tigeadh againn air tilleadh gu bhith gan cur air falbh tron post.

Bhon a tha na riaghailtean air atharrachadh, bidh  sinn beag air bheag a’ tilleadh gu bhith a’ cur air falbh suirbhidhean anns a’ phost  agus bidh an sgioba a’ faighneachd dhaibhsan aig a bheil ùidh, tilleadh gu bhith gan cur thuca.

Mar sgioba, bu mhath leinn taing a thoirt dhan a h-uile duine airson an taic tron àm neònach a tha seo.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Freagairtean PRAEG

Bha sinn airson innse dhuibh gu bheil sinne aig PRAEG HQ gu math fada nur comain airson an ùine a chur seachad gus pàirt a ghabhail anns an rannsachadh againn mu na meadhanan Gàidhlig. Tha ur beachdan cudromach dhuinn agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn bhuaibh.

Tha ur beachdan uabhasach feumail dhuinn. Tha an rannsachadh seo cuideachd a’ toirt dealbh shoilleir do MG ALBA gus a thuigsinn dè tha a dhìth air an luchd-amhairc aca.

Tapadh leibhse airson a bhith a’ gabhail pàirt, tha sinn an dòchas gu bheil na duaisean agaibh a’ còrdadh ribh agus feuch gun cùm sibh suas an deagh obair!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Covid-19

’S e àm gu math doirbh agus neònach a th’ air a bhith an seo dhan a h-uile duine le pandamaig Covid-19. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile air a bhith a’ cumail gu math agus sàbhailte agus gun d’ fhuair sibh an cothrom air rudeigin as fhiach a dhèanamh le ur n-ùine.

Tha sinn cuideachd an dòchas gu bheil sibh air an teansa fhaighinn suidhe air ais le suirbhidh airson agus gum faigh sibh air na h-eàrlais bhuidhe againn a chosg, airgead a chur gu cathrannas no a thogail dhan bhuidhinn coimhearsnachd agaibh. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris na làithean nuair a chì sinn a-muigh mun cuairt sibh.

Thoiribh an aire dhuibh fhèin agus cumaibh sàbhailte.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist

Air sgàth an t-suidheachaidh le COVID-19, tha sinn air co-dhùnadh ar suirbhidhean tron phost a chur dheth.

Tha fios againn gu bheil e a’ còrdadh ri mòran agaibh a bhith a’ gabhail pàirt tron phost agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil e cudromach dhuibh leantainn oirbh a’ toirt seachad ur beachd.

Tha sinn air seirbheis fòn ùr a chur air bhonn far am faigh buill gairm fòn air a chur air dòigh ro-làimh bho sgioba Suirbhidh PRAEG, a lìonas an t-suirbhidh agaibh às ur leth.

Cuiridh sinn fios thugaibh a dh’aithghearr gus àm a bhios freagarrach airson gairm-fòn a rèiteachadh le ar sgioba, no an t-suirbhidh agaibh fhaighinn tron phost no air post-d.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Crannchur

Meal a naidheachd do Kathryn bhon Ghàidhealtachd a ghlèidh eàrlas fiach £100 aig Caledonian Mac a’ Bhruthainn  anns a’ chrannchur mu dheireadh againn. Tha sinn an dochas gun bidh deagh thuras agaibh.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Duaisean!

Ceitheir tursan sa bhliadhna, tha sinne aig Survey PRAEG a’ gabhail mòr-thoileachas à bhith a’ toirt dhuaisean seachad dhaibhsan a bhios a’ dèanamh shuirbhidhean dhuinn thairis air na trì mìosan a chaidh seachad.

Tha sinn toilichte innse dhuibh gu bheil sibhse, thairis air na trì mìosan a chaidh seachad air 3,718 suirbhidh a lìonadh dhuinn. Continue reading “Duaisean!”