Freagairtean PRAEG

Bha sinn airson innse dhuibh gu bheil sinne aig PRAEG HQ gu math fada nur comain airson an ùine a chur seachad gus pàirt a ghabhail anns an rannsachadh againn mu na meadhanan Gàidhlig. Tha ur beachdan cudromach dhuinn agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn bhuaibh.

Tha ur beachdan uabhasach feumail dhuinn. Tha an rannsachadh seo cuideachd a’ toirt dealbh shoilleir do MG ALBA gus a thuigsinn dè tha a dhìth air an luchd-amhairc aca.

Tapadh leibhse airson a bhith a’ gabhail pàirt, tha sinn an dòchas gu bheil na duaisean agaibh a’ còrdadh ribh agus feuch gun cùm sibh suas an deagh obair!

Covid-19

’S e àm gu math doirbh agus neònach a th’ air a bhith an seo dhan a h-uile duine le pandamaig Covid-19. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile air a bhith a’ cumail gu math agus sàbhailte agus gun d’ fhuair sibh an cothrom air rudeigin as fhiach a dhèanamh le ur n-ùine.

Tha sinn cuideachd an dòchas gu bheil sibh air an teansa fhaighinn suidhe air ais le suirbhidh airson agus gum faigh sibh air na h-eàrlais bhuidhe againn a chosg, airgead a chur gu cathrannas no a thogail dhan bhuidhinn coimhearsnachd agaibh. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris na làithean nuair a chì sinn a-muigh mun cuairt sibh.

Thoiribh an aire dhuibh fhèin agus cumaibh sàbhailte.

Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist

Air sgàth an t-suidheachaidh le COVID-19, tha sinn air co-dhùnadh ar suirbhidhean tron phost a chur dheth.

Tha fios againn gu bheil e a’ còrdadh ri mòran agaibh a bhith a’ gabhail pàirt tron phost agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil e cudromach dhuibh leantainn oirbh a’ toirt seachad ur beachd.

Tha sinn air seirbheis fòn ùr a chur air bhonn far am faigh buill gairm fòn air a chur air dòigh ro-làimh bho sgioba Suirbhidh PRAEG, a lìonas an t-suirbhidh agaibh às ur leth.

Cuiridh sinn fios thugaibh a dh’aithghearr gus àm a bhios freagarrach airson gairm-fòn a rèiteachadh le ar sgioba, no an t-suirbhidh agaibh fhaighinn tron phost no air post-d.

Crannchur

Duaisean!

Ceitheir tursan sa bhliadhna, tha sinne aig Survey PRAEG a’ gabhail mòr-thoileachas à bhith a’ toirt dhuaisean seachad dhaibhsan a bhios a’ dèanamh shuirbhidhean dhuinn thairis air na trì mìosan a chaidh seachad.

Tha sinn toilichte innse dhuibh gu bheil sibhse, thairis air na trì mìosan a chaidh seachad air 3,718 suirbhidh a lìonadh dhuinn. Continue reading “Duaisean!”