Buannaiche Duais Crannchuir Samhraidh 2021

Duais Crannchuir Samhraidh 2021

Tha crannchur duaise an t-samhraidh an seo!

Tha an samhradh an seo agus tha sinn ga chomharrachadh le crannchur duaise ÙR NODHA.

Le mòran de shreathan phrògraman ùra agus spòrs beò air ais air ar sgrionaichean, tha sinn airson faighinn a-mach dè a ròghnaich sibh a bhith a’ coimhead agus mar sin tha sinn a’ toirt cothrom dhuibh duais mhìorbhaileach a BHUANNACHADH sa chrannchur duaise as ùire againn.

Dh’fhaodadh aon bhall de PRAEG àmhainn piotsa Ooni Fyra 12 a bhuannachadh gus na cur-seachdan samhraidh aca a dhèanamh fiù nas tlachdmhoire. Inneal fìor mhath a tha air a dhealbhadh ann an Alba le companaidh ionadail Albannach, dh’fhaodadh tu a dh’aithghearr a bhith a’ cruthachadh phiotsathan air an stoidhle agad fhèin aig an taigh leis an àmhainn ùr piotsa Ooni, a’ cruthachadh nam piotsathan agad fhèin ann an 60 diog a-mhàin.

Dh’fhaodadh gum bi sinn a’ cur seachad samhradh eile aig an taigh ach cha leig sin a leas a bhith dòrainneach idir! Dìreach lìon na suirbhidhean agad gus d’ innteartan a dhleasadh.

*Chan eil an crannchur duaise ann an co-obrachadh le àmhainnean piotsa Ooni idir, tha an duais ga buileachadh le Survey PRAEG.

 1. Is e an Neach-adhartachaidh: TRP Research Ltd (àireamh companaidh 03825912) le oifis chlàraichte ann an Wellington House, Queen Street, Taunton, Somerset, TA1 3UF.
 1. Cha bhi cead aig cosnaichean TRP Research no buill de an teaghlaichean no neach sam bith eile co-cheangailte ris a chrannchar ann an dòigh sam bith pàirt a ghabhail sa chrannchur.
 1. Chan eil cìs inntridh riatanach agus chan fheumar nì a cheannach airson pàirt a ghabhail sa chrannchur seo.
 1. Bidh an crannchur-duaise a’ gabhail àite air 25/08/2021. Às dèidh an ama seo, cha ghabhar ris a’ chòrr de dh’inntridhean.
 1. Chan urrainnnear uallach a ghabhail airson inntridhean nach d’ fhuaireadh a thaobh adhbhar sam bith.
 1. Tha riaghailtean na crannchur agus an duais do gach buannaiche mar a leanas:

Feumaidh sibh a bhith nur ball de phannal Survey PRAEG airson com-pàirteachadh sa chrannchar seo.

Gheibh sibh aon chothrom a-mhàin air a’ chrannchur dhuaisean mu choinneamh gach aon de na suirbhidhean a leanas, a lìonas sibh.

Suirbhidh 26/07/2021 – 01/08/2021

Suirbhidh 02/08/2021 – 08/08/2021

Suirbhidh 09/08/2021 – 15/08/2021

Gheibh am buananiche àmhainn piotsa Ooni Fyra 12.

 1. Tha an Neach-adhartachaidh a’ glèidheadh na còrach an crannchur agus na bun-riaghailtean seo a stad no atharrachadh. Thèid atharrachaidhean sam bith leis a’ chrannchur ainmeachadh do luchd com-pàirt cho luath ’s a ghabhas leis an Neach-adhartachaidh.
 1. Chan eil an Neach-adhartachaidh cunntachail airson mion-fhiosrachadh mì-cheart mu dhuaisean air an solarachadh do neach-inntridh sam bith le treas phàrtaidh co-cheangailte ris a chrannchur seo.
 1. Cha bhi roghainn eile mu choinneamh na duaise air a thairgsinn. Chan eil an duais comasach air a gluasad. Tha sinn a’ glèidheadh na còrach duais sam bith ionadachadh le duais eile den aon luach gun fhios ro-làimh.
 1. Bidh buannaichean air an taghadh air thuaiream bho na h-inntridhean uile a fhuaireadh, a’ cleachdadh bathar-bog agus air an dearbhadh le TRP Research.
 1. Thèid fios chun an neach a ghlèidheas an duais ann am post-d no litir an taobh a-staigh 28 latha bhon latha a dhùineas an crannchur. Mura faighear air fios a leigeil gun fhear no gun tè sin no mura cluinn sinn bhuapa 7 latha bho thèid innse dhaibh, bidh againn ris an duais a thoirt seachad do neach eile.
 1. Cuiridh an t-Adhartaiche fios chun a’ bhuannaiche càite agus cuin a dh’fhaodas an duais a togail.  Bheir an t-Adhartaiche ainm agus seòladh a’ bhuannaiche don t-solaraiche gus lìbhrigeadh dìreach a chur an òrdugh.
 1. Bidh co-dhùnadh an Neach-adhartachaidh deireannach a thaobh gach cùis co-cheangailte ris a chrannchur, agus cha ghabhar pàirt ann an co-sgrìobhadh sam bith.

Buannaiche eàrlas One4all

Cuireadh do Dhaoine Òga ann an Alba pàirt a ghabhail ann an Rannsachadh Mheadhanan

Tha Pannal Rannsachaidh Amhairc agus Èisteachd na Gàidhlig a’ sireadh dhaoine òga aois 16-24 bho air feadh Alba gus ceisteachain a lìonadh mu phrògraman agus seirbheisean telebhisein.

Tha na ceisteachain seachdaineil luath agus furasta an lìonadh agus gheibh thu duais de eàrlasan Amazon, no faodaidh tu na duaisean agad a thoirt do charthannas. Ma tha thu nad bhall de bhuidheann coimhearsnachd (cluba spòrs, mar eisimpleir), iarr air do bhuidheann pàirt a ghabhail agus thèid agaibh air suas ri £1200 a chosnadh gach bliadhna.

Faodaidh tu na ceisteachain a’ lìonadh a-steach air-loidhne an-asgaidh.

Tha an rannsachadh air a dhèanamh le TRP Research às leth MG Alba.

Soidhnig suas aig www.surveypraeg.com no cuir fios gu Ann 07985583736

Ath-sgrùdadh 2020

Abair bliadhna eadar-dhealaichte a bh’ againn ann an 2020!

Mar a h-uile duine eile, b’ fheudar dhuinn beagan atharrachaidhean a dhèanamh air an dòigh san robh sinn ag obair air sgàth a’ choròna-bhìorais. Am measg cuid de na h-atharrachaidhean rinn sinn suirbhidhean fòn do chuid an àite suirbhidhean puist, ghabh sinn pàirt ann an tachartasan bhiortail agus bha sinn a’ sanasachd barrachd air-loidhne.

Tha sinn air leth taingeil dha na buill againn uile airson taic a chumail rinn agus tha sinn toilichte innse gun tug sinn seachad £10,940 ann an eàrlasan-bùtha do ar buill, phàigh sinn a-mach £6,756 gu buidhnean coimhearsnachd mar phàirt den sgeama maoineachaidh coimhearsnachd againn, agus thug sinn seachad £929 às leth ar buill do na com-pàirtichean carthannais againn.

Buannaichean Crannchur na Nollaige

Àm nan Saor-làithean

Ma tha thu gu bhith air falbh bho d’ obair no bhon oilthigh thairis air àm na Nollaige agus na Bliadhna Ùire, na dìochuimhnich gum faod sinn an t-suirbhidh agad a chur gu seòladh puist-d eile no na suirbhidhean agad a stad san eadar-ama airson beagan sheachdainean.

Cuir fios thugainn air help@surveypreag.com gus seo a chur air dòigh.

Freagairtean PRAEG

Bha sinn airson innse dhuibh gu bheil sinne aig PRAEG HQ gu math fada nur comain airson an ùine a chur seachad gus pàirt a ghabhail anns an rannsachadh againn mu na meadhanan Gàidhlig. Tha ur beachdan cudromach dhuinn agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn bhuaibh.

Tha ur beachdan uabhasach feumail dhuinn. Tha an rannsachadh seo cuideachd a’ toirt dealbh shoilleir do MG ALBA gus a thuigsinn dè tha a dhìth air an luchd-amhairc aca.

Tapadh leibhse airson a bhith a’ gabhail pàirt, tha sinn an dòchas gu bheil na duaisean agaibh a’ còrdadh ribh agus feuch gun cùm sibh suas an deagh obair!

Covid-19

’S e àm gu math doirbh agus neònach a th’ air a bhith an seo dhan a h-uile duine le pandamaig Covid-19. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile air a bhith a’ cumail gu math agus sàbhailte agus gun d’ fhuair sibh an cothrom air rudeigin as fhiach a dhèanamh le ur n-ùine.

Tha sinn cuideachd an dòchas gu bheil sibh air an teansa fhaighinn suidhe air ais le suirbhidh airson agus gum faigh sibh air na h-eàrlais bhuidhe againn a chosg, airgead a chur gu cathrannas no a thogail dhan bhuidhinn coimhearsnachd agaibh. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris na làithean nuair a chì sinn a-muigh mun cuairt sibh.

Thoiribh an aire dhuibh fhèin agus cumaibh sàbhailte.

Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist

Air sgàth an t-suidheachaidh le COVID-19, tha sinn air co-dhùnadh ar suirbhidhean tron phost a chur dheth.

Tha fios againn gu bheil e a’ còrdadh ri mòran agaibh a bhith a’ gabhail pàirt tron phost agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil e cudromach dhuibh leantainn oirbh a’ toirt seachad ur beachd.

Tha sinn air seirbheis fòn ùr a chur air bhonn far am faigh buill gairm fòn air a chur air dòigh ro-làimh bho sgioba Suirbhidh PRAEG, a lìonas an t-suirbhidh agaibh às ur leth.

Cuiridh sinn fios thugaibh a dh’aithghearr gus àm a bhios freagarrach airson gairm-fòn a rèiteachadh le ar sgioba, no an t-suirbhidh agaibh fhaighinn tron phost no air post-d.