Ath-sgrùdadh Survey PRAEG 2021

Ann an 2021, chuidich buill Survey PRAEG na buidhnean coimhearsnachd aca gu £7,252 a thogail! Abair oidhirp còmhla ann am bliadhna eile far an robh gnìomhachdan le daoine a’ frithealadh air an cuibhreachadh, ach chan eil e air stad a chur air daoine bho bhith a’ com-pàirteachadh an spiorad coimhearsnachd ann an dòighean eile. Cuideachd, thug buill gu fialaidh seachad £822 de an duaisean gu carthannasan ainmichte, a’ cuideachadh an oidhirpean gu buannachd dhaoine eile. Ann an 2021 phàigh Survey PRAEG a-mach £10,938 de eàrlasan bùtha dìreach mar thoradh air a bhith a’ roinn ur beachdan air na meadhanan a tha rim faotainn agaibh.

Tha sinn a-nis a’ coimhead air adhart ri 2022 agus gach nì a tha ro Survey PRAEG agus a bhuill, tapadh leibh airson a bhith nur pàirt dheth!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Cuireadh do Dhaoine Òga ann an Alba pàirt a ghabhail ann an Rannsachadh Mheadhanan

Tha Pannal Rannsachaidh Amhairc agus Èisteachd na Gàidhlig a’ sireadh dhaoine òga aois 16-24 bho air feadh Alba gus ceisteachain a lìonadh mu phrògraman agus seirbheisean telebhisein.

Tha na ceisteachain seachdaineil luath agus furasta an lìonadh agus gheibh thu duais de eàrlasan Amazon, no faodaidh tu na duaisean agad a thoirt do charthannas. Ma tha thu nad bhall de bhuidheann coimhearsnachd (cluba spòrs, mar eisimpleir), iarr air do bhuidheann pàirt a ghabhail agus thèid agaibh air suas ri £1200 a chosnadh gach bliadhna.

Faodaidh tu na ceisteachain a’ lìonadh a-steach air-loidhne an-asgaidh.

Tha an rannsachadh air a dhèanamh le TRP Research às leth MG Alba.

Soidhnig suas aig www.surveypraeg.com no cuir fios gu Ann 07985583736

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Ath-sgrùdadh 2020

Abair bliadhna eadar-dhealaichte a bh’ againn ann an 2020!

Mar a h-uile duine eile, b’ fheudar dhuinn beagan atharrachaidhean a dhèanamh air an dòigh san robh sinn ag obair air sgàth a’ choròna-bhìorais. Am measg cuid de na h-atharrachaidhean rinn sinn suirbhidhean fòn do chuid an àite suirbhidhean puist, ghabh sinn pàirt ann an tachartasan bhiortail agus bha sinn a’ sanasachd barrachd air-loidhne.

Tha sinn air leth taingeil dha na buill againn uile airson taic a chumail rinn agus tha sinn toilichte innse gun tug sinn seachad £10,940 ann an eàrlasan-bùtha do ar buill, phàigh sinn a-mach £6,756 gu buidhnean coimhearsnachd mar phàirt den sgeama maoineachaidh coimhearsnachd againn, agus thug sinn seachad £929 às leth ar buill do na com-pàirtichean carthannais againn.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Àm nan Saor-làithean

Ma tha thu gu bhith air falbh bho d’ obair no bhon oilthigh thairis air àm na Nollaige agus na Bliadhna Ùire, na dìochuimhnich gum faod sinn an t-suirbhidh agad a chur gu seòladh puist-d eile no na suirbhidhean agad a stad san eadar-ama airson beagan sheachdainean.

Cuir fios thugainn air help@surveypreag.com gus seo a chur air dòigh.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Freagairtean PRAEG

Bha sinn airson innse dhuibh gu bheil sinne aig PRAEG HQ gu math fada nur comain airson an ùine a chur seachad gus pàirt a ghabhail anns an rannsachadh againn mu na meadhanan Gàidhlig. Tha ur beachdan cudromach dhuinn agus tha sinn daonnan toilichte cluinntinn bhuaibh.

Tha ur beachdan uabhasach feumail dhuinn. Tha an rannsachadh seo cuideachd a’ toirt dealbh shoilleir do MG ALBA gus a thuigsinn dè tha a dhìth air an luchd-amhairc aca.

Tapadh leibhse airson a bhith a’ gabhail pàirt, tha sinn an dòchas gu bheil na duaisean agaibh a’ còrdadh ribh agus feuch gun cùm sibh suas an deagh obair!

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Covid-19

’S e àm gu math doirbh agus neònach a th’ air a bhith an seo dhan a h-uile duine le pandamaig Covid-19. Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile air a bhith a’ cumail gu math agus sàbhailte agus gun d’ fhuair sibh an cothrom air rudeigin as fhiach a dhèanamh le ur n-ùine.

Tha sinn cuideachd an dòchas gu bheil sibh air an teansa fhaighinn suidhe air ais le suirbhidh airson agus gum faigh sibh air na h-eàrlais bhuidhe againn a chosg, airgead a chur gu cathrannas no a thogail dhan bhuidhinn coimhearsnachd agaibh. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris na làithean nuair a chì sinn a-muigh mun cuairt sibh.

Thoiribh an aire dhuibh fhèin agus cumaibh sàbhailte.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Ùr-fhiosrachadh do Bhuill Puist

Air sgàth an t-suidheachaidh le COVID-19, tha sinn air co-dhùnadh ar suirbhidhean tron phost a chur dheth.

Tha fios againn gu bheil e a’ còrdadh ri mòran agaibh a bhith a’ gabhail pàirt tron phost agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil e cudromach dhuibh leantainn oirbh a’ toirt seachad ur beachd.

Tha sinn air seirbheis fòn ùr a chur air bhonn far am faigh buill gairm fòn air a chur air dòigh ro-làimh bho sgioba Suirbhidh PRAEG, a lìonas an t-suirbhidh agaibh às ur leth.

Cuiridh sinn fios thugaibh a dh’aithghearr gus àm a bhios freagarrach airson gairm-fòn a rèiteachadh le ar sgioba, no an t-suirbhidh agaibh fhaighinn tron phost no air post-d.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Crannchur

Meal a naidheachd do Kathryn bhon Ghàidhealtachd a ghlèidh eàrlas fiach £100 aig Caledonian Mac a’ Bhruthainn  anns a’ chrannchur mu dheireadh againn. Tha sinn an dochas gun bidh deagh thuras agaibh.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig