Buannaichean Crannchur Duaise Samhraidh 2023

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ cluinntinn mu dè bha thu a’ coimhead agus ag èisteachd as t-samhradh – taing do gach neach a ghabh pàirt nar crannchur duaise samhraidh 10 seachdainean againn! Tha sinn deiseil airson na buannaichean ainmeachadh.

Iseabail às a’ Ghàidhealtachd
John à Lannraig a Tuath
Pamela às a’ Ghàidhealtachd
Sìne à Glaschu
Megan à Inbhir Nis
Críostóir à Glaschu
Iona às a’ Ghàidhealtachd
Michael às a’ Ghàidhealtachd
Cairistiona às a’ Ghàidhealtachd
Mechthild às a’ Ghàidhealtachd

Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh a bhith a’ cosg ur n-eàrlasan tron t-samhradh!

Coimhead a-mach airson tuilleadh chrannchuran duaise aig Survey PRAEG a’ tighinn ann an 2023.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Ùrachadh Fios Prìobhaideachd / Cumhachan is Cùmhnantan

Mar phàirt de ar n-oidhirpean leantainneach air follaiseachd a leasachadh a thaobh mar a tha sinn a’ cleachdadh ur dàta phearsanta, a’ cumail an fhiosrachaidh agaibh sàbhailte agus a’ leantainn nan stiùiridhean as ùire air dìon dàta, tha sinn air ar Fios Prìobhaideachd agus Cumhachan is Cùmhnantan ùrachadh.

Tha ar Fios Prìobhaideachd ag innse mar a tha sinn a’ cleachdadh, stòradh agus a’ dìon an fhiosrachaidh a tha sinn a’ tional mur deidhinn, cò leis a roinneas sinn an dàta agaibh agus ur Còraichean Prìobhaideachd. Mar as àbhaist, fuirichidh am fiosrachadh pearsanta uile dìomhair agus tèarainte, agus tha Survey PRAEG a’ leantainn air adhart a’ barantachadh neo-ainmeachd agus dìomhaireachd do bhuill.

Cliogaibh AN SEO gus am Fios Prìobhaideachd ùraichte a leughadh.

Tha ar Cumhachan is Cùmhnantan a’ toirt fios mu na cumhachan, riaghailtean agus stiùiridhean a thaobh giùlan cothromach a tha aig buill ri leantainn, a thuilleadh air fiosrachadh mu ar suirbhidhean agus duaisean.

Cliogaibh AN SEO gus na Cumhachan is Cùmhnantan ùraichte a leantainn.

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Cuireadh do Dhaoine Òga ann an Alba pàirt a ghabhail ann an Rannsachadh Mheadhanan

Tha Pannal Rannsachaidh Amhairc agus Èisteachd na Gàidhlig a’ sireadh dhaoine òga aois 16-24 bho air feadh Alba gus ceisteachain a lìonadh mu phrògraman agus seirbheisean telebhisein.

Tha na ceisteachain seachdaineil luath agus furasta an lìonadh agus gheibh thu duais de eàrlasan Amazon, no faodaidh tu na duaisean agad a thoirt do charthannas. Ma tha thu nad bhall de bhuidheann coimhearsnachd (cluba spòrs, mar eisimpleir), iarr air do bhuidheann pàirt a ghabhail agus thèid agaibh air suas ri £1200 a chosnadh gach bliadhna.

Faodaidh tu na ceisteachain a’ lìonadh a-steach air-loidhne an-asgaidh.

Tha an rannsachadh air a dhèanamh le TRP Research às leth MG Alba.

Soidhnig suas aig www.surveypraeg.com no cuir fios gu Ann 07985583736

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig