Sgeama Buidheann coimhearsnachd

Tha sinne aig Survey PRAEG airson beagan cuideachadh a thoirt dhan na coimhearsnachdan gàidhlig againn. Mu tha thu ann an còmhlan pìoba, còisir, club spòrs no a sàs ann an buidheann sam bith carson nach gabh sibh pàirt ann an sgeama buidhean coimhearsnachd a th’againn.

Dh’fhaodadh sibhse suas ri £1,200 a thogail gach bliadhna dhan bhuidheann coimhearsnachd agaibh le bhith ag innse dhuinn mu na Meadhanan Ghàidhlig.

Gach turas a nì cuideigin anns a’ bhuidheann agaibh suirbhidh, gheibh sibh creideas £1.

Bidh na creideasan air am pàigheadh dhuibh 4 tursan sa bhliadhna (An Dàmhair, An Gearran, An Cèitean is an t-Iuchar) dìreach do chunntas-banca na buidhne.

Cha b’urrainn dha a bhith na b’fhurrasda! Nach faighibh am barrachd fiosrachadh aig Alana air 07985583736 no aig praeg@surveypraeg.com

Faigh duaisean airson ur beachdan air na meadhanan Ghàidhlig

Instagram